رواق

دارالولایه

دارالولایه

۱ مطلب با موضوع «علیرضا محمدصالحی» ثبت شده است

خودم

خودم همـیشه نبودم  در اخـتیار  خودم

چه بد که عشق نبود و فقط دچار"خود"م

تمام  کار من این با قـلم نوشـتن هاسـت

نشـسته ام در اتاقم سـرم به کار  خودم

اگر قناری خوشخوان وخوشصدا نشدم

دلم خوش است به گه گاه قارقار خودم

چرا بـترسـم از اینـکه  تـلاش ها بدهد

نتیجه  کمـتر از آن  حدّ انتـظار خودم

کلــید حلّ تمـام  مـسائلم  این  است

که میتوانم اگر خواستم دوباره خودم

در انتـظار هـمان تکسوار خوشبختی

نشسته ام که بیایم  خودم سوار خودم

 

علیرضا محمدصالحی